LENTESYMPOSIUM VAN DE VLAAMSE WETENSCHAPPELIJKE HYPNOSEVERENIGING

Bewustzijnsverandering onder de loep
Hypnose, dissociatie en meditatie in de medische en psychotherapeutische praktijk

Datum: 25 mei 2018
Locatie: UPC KU Leuven Campus Kortenberg, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
Deelnameprijs: leden 85 euro (vóór 1 april 75 euro), niet-leden 150 euro (vóór 1 april 125 euro)
Voor deze activiteit is accreditering aangevraagd voor artsen

PROGRAMMA

8:30

Aankomst en verwelkoming

 

9:00

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over hypnose

dr N. Ruysschaert

9:40

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over dissociatie

prof. dr E. Vermetten

10:20

Pauze

 

10:40

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over meditatie

dr E. de Soir

11:20

Panelgesprek met de sprekers in discussie met de zaal

 

12:00

Lunch

 

13:00

Parallelle ervaringsgerichte workshops

 

1. Weten wat je doet. Doen wat je weet. Suggestief werk bij pijnbeïnvloeding

dr N. Ruysschaert

2. Het verloop van een loving-kindness-meditatie vergeleken met hypnose, geregistreerd met biofeedback

dr E. de Soir
N. Vandeweghe

3. Clinical Virtual Reality to manage pain and anxiety in medical procedures

D. Jooris

dr T. Mahler

14:30

Pauze

 

14:45

Verslaggeving uit de workshops en discussie

 

15:30

Conclusies

 

15:45

Afronding

 

LEZINGEN

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over hypnose – hypnose volgt de trend – Dr Nicole Ruysschaert

 • Vanuit diverse disciplines is er een toenemende belangstelling voor diverse bewustzijnstoestanden: coma, bewustzijn tijdens narcose, locked-in syndroom, ‘altered’state of consciousness, bewustzijnsverruiming. Hypnose blijkt zelfs nuttig om psychiatrische symptomen te modelleren of bestuderen. Researchers en clinici vinden elkaar in een verder doorgedreven studie van allerlei hersenprocessen met behulp van geavanceerde neuro imaginatieve technieken zoals fMRI scanners, PET scans, kwantitatieve EEG-toestellen.... En zo kunnen we steeds beter binnen kijken in het fascinerend menselijk brein, diverse zones en netwerken, zoals default mode, salience, executive control network bestuderen.
 • Wie met hypnose werkt, is sterk vertrouwd met allerlei hypnotische fenomenen, klinische effecten, en de kracht van imaginatie en suggesties op ervaringen. De vraag hoe dit kan, of het echt werkt kan steeds beter beantwoord worden.

Lees meer

 • Wat verandert er in de hersenen onder hypnose? Wat is het effect van verschillende inducties en suggesties? Is er inderdaad een samenhang tussen imaginatie en onderliggende hersenprocessen? Zijn er bepaalde zones of netwerken die meer of minder actief zijn in hypnose?
 • Verbetert het leervermogen onder hypnose? Waarom zou hypnose nuttig zijn bij voorbereiding van sportprestaties en rehabilitatie? Kan hypnose helpen bij cognitieve problemen na schedeltrauma of bij dementie? Voor welke probleemgebieden of klachten kan hypnose ingezet worden en welk bewijs is er daarvoor?
 • De vele vragen en nood aan wetenschappelijke onderbouwing stimuleren wereldwijd research onderzoek.
 • In het ISH-congres is er een nieuwe traditie, waarbij we zowel clinici als neurowetenschappers uitnodigen voor een special pre-congres; de vorige editie leidde tot een publicatie in het tijdschrift “Neuroscience of Consciousness” – New directions in hypnosis research.

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over dissociatie – prof dr E. Vermetten

 • Dissociatie is een manifestatie van de afwezigheid van normale integratieve functie van het bewustzijn. Het is een aspect van hypnotische fenomenologie, en heeft een sterke relatie tot trauma en conflict.
 • Van belang voor begrip over dissociatie is de oriëntatie op het Freudiaanse versus Janetiaans begrip van dissociatie. Ook het onderscheid tussen primair, secundair en tertiair is van belang voor de klinische psychopathologie. Voor velen blijft het lastig dissociatie te onderscheiden van psychose. Kennis over hypnose is bijzonder behulpzaam bij het herkennen van dissociatieve fenomenen.
 • Naast de dissociatieve stoornissen is er in DSM 5 een dissociatief subtype van PTSS opgenomen. Dit biedt ruimte om binnen de psychotraumatologie nuancering te maken tussen trauma gerelateerde derealisatie en depersonalisatie. Dit heeft consequenties voor de klinische praktijk.
 • In deze presentatie zal op al deze aspecten nader worden ingegaan.

Een verkenning van wetenschappelijke inzichten over meditatie- Dr Erik de Soir

 • Hypnose en meditatie vormen een heterogeen complex van geïnduceerde en gesuggereerde psychosomatische interventietechnieken waarmee geestelijke en lichamelijke processen kunnen worden beïnvloedt door beroep te doen op de creativiteit en het voorstellingsvermogen van de cliënt. De beschikbare data uit de geschiedenis, de fenomenologie en de neuropsychologie laten gelijkenissen tussen beide benaderingen zien.
 • Hypnose is in principe bedoeld voor een pragmatische aanpak met een medisch en/of psychotherapeutisch doel terwijl aan het gebruik van meditatie vaak ook nog filosofische en existentiële beschouwingen blijven kleven. Beide benaderingen hebben enerzijds veel gemeenschappelijk, maar zijn ook weer verschillend.

Lees meer

 • In deze korte lezing geeft Erik de Soir een aantal beschouwingen vanuit zijn achtergrond als psycholoog, psychotherapeut, (boeddhistisch) meditatieleraar en hypnosedeskundige. De huidige mindfulness hype is stilaan over zijn hoogtepunt heen en beoefenaars ervan merken dat de keuze van een juiste levenswijze minstens even belangrijk is als het aanwezig willen zijn in het hier en nu.
 • Mindfullness maakt momenteel deel uit van veel (residentiële) psychotherapeutische programma’s, maar wordt vaak ten onrechte gebruikt om bijvoorbeeld traumapatiënten ervan te weerhouden de doorstane trauma’s uit het verleden terug naar het hier en nu te halen en deze door te werken.
 • De spreker zal de voorgenoemde verschillen en gelijkenissen tussen hypnose en meditatie belichten vanuit een wetenschappelijk denkkader.

WORKSHOPS

WORKSHOPS

Workshop 1: Weten wat je doet en doen wat je weet. Suggestief werk bij pijnbeïnvloeding.

Dr Nicole Ruysschaert

Suggesties zijn alom verspreid. Naast gewenste suggesties, worden vaak ongewenste suggesties meegegeven die een krachtige invloed hebben, en soms de wortel vormen van resistente problemen.

We merken een groeiende belangstelling voor de impact van taal en suggesties bij medische interventies en de voordelen van ‘comfort’ taal of positieve communicatie. Patiënten in medische setting en patiënten met acute en chronische pijn zijn vaak in een ‘negatieve’ trance. Kunst is om hen via gepaste suggesties meer positieve ervaringen te bieden.

Lees meer

In de workshop maken deelnemers kennis met diverse targets of interventie mogelijkheden, op basis van wat bekend is over pijnregistratie en pijn-beïnvloeding. 

“Weten wat je doet, en doen wat je weet”, vormt de basis waarop je meer gericht werkt, en de efficiëntie verhoogt.

Bij de indicatie bekijken we welke patiënten meer of minder baat hebben van bepaalde interventies.

Praktisch zijn er diverse voorbeelden en oefeningen waarin deelnemers suggesties leren formuleren en geven.

Deelnemers maken een brug tussen de klinische praktijk en neuro-anatomische en neurofysiologische processen in het interactief en creatief werk met patiënten.

Workshop 2: Het verloop van een loving-kindness meditatiesessie vergeleken met hypnose – geregistreerd met het apparaat voor biofeedback NeXuS 10 – Dr Erik de Soir i.s.m. Mevr. Nicole Vandeweghe (ABZ)

 • Gedurende deze workshop kunnen de deelnemers zelf de gelijkenissen en verschillen tussen hypnose en meditatie ervaren terwijl er aan de hand van de NEXUS 10 (een apparaat voor bio/neurofeedback) wordt stilgestaan bij hoe meetbare parameters evolueren onder hypnose of tijdens een meditatie.
 • In een eerste tijd zal Nicole Vandeweghe een inleiding over bio/neurofeedback geven zoals kan worden gemeten met de NeXuS 10.
 • Dan zullen twee deelnemers uit het publiek respectievelijk een loving kindness meditatie en een hypnose sessie ervaren terwijl de NeXuS hun meetbare parameters in beeld brengt. De gelijkenissen en verschillen zullen het uitgangspunt voor discussie vormen.

Workshop 3: Clinical Virtual Reality to manage pain and anxiety in medical procedures - Diane Jooris and dr Tania Mahler – Background of making medical programs for virtual reality (VR) use in medical settings.

 • Compare the advantages and disadvantages of possible approaches to manage pain and anxiety: an individual tailored hypno-analgesia, a recorded hypnotic script and a hypnotic script combined with VR.
 • Discuss the scientific studies showing the possibilities of VR to reduce stress and pain in medical care.
 • VR as a medium to connect and communicate better with our patients.
 • Some practical examples of our own experiences.
 • Try out of different VR applications

BIOGRAFIEËN

erikdesoirlezing

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij specialiseerde zich in de crisispsychologie en in de psychotraumatologie en verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering.
Hij is als operationeel brandweerpsycholoog verbonden aan de Brandweer- en Dringende Geneeskundige Hulpverleningszone Noord-Limburg en verleent al vele jaren psychologische crisisopvang en begeleiding aan getroffenen van verkeersongevallen, branden, collectieve noodsituaties en oorlogssituaties. Tevens doceert hij crisispsychologie, crisiscommunicatie en crisisbeheer aan universiteiten in binnen- en buitenland.

lees meer

Erik de Soir is de oprichter (in 1993) en supervisor van het Fire Stress Team en stichtte in 2003 de Association Européenne des Psychologues Sapeurs-Pompiers/European Association of Fire and Rescue Psychologists waarvan hij sedert enkele jaren erevoorzitter is.
Hij is ook meditatieleraar en treedt vaak op als expert in de media, geeft vaak publieke lezingen in culturele centra of voor socioculturele verenigingen en publiceerde reeds een vijftiental boeken waarvan ‘Leven aan de zijlijn. Meditaties voor trauma en verlies’ (Lannoo) het laatste is (in de de boekhandel sedert april 2016).

tahniamahlerlezing

Dr. Tania Mahler is a paediatric gastroenterologist working at Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola HUDERF, ULB-VUB and at Universitair Ziekenhuis Brussel, VUB. She is treating children not able to go to school anymore or engage in age-adapted activities due to chronic abdominal pain, irritable bowel syndrome, functional vomiting, etc. Because medications are not always effective, she decided to search for new treatment options.

lees meer

In 2010 she started to learn hypnosis and in 2016 mindfulness. Since then she developed her own programme to take care of children and adolescents with disorders of the communication between the brain and the abdomen. Last year she became part of the pain unit in HUDERF. Reducing pain and anxiety in medical procedures became another one of her goals.  She organised different courses for nurses, psychologists and medical doctors to train them in distraction and comforttalk and to broaden their approach to functional gastro-intestinal disorders and chronic pain.

rino wong chung

Dr Riño Wong Chung is psychiater, sinds meer dan 10 jaar werkzaam met hypnosetherapie in psychiatrische settings, zowel in GGZ-instellingen als in eigen praktijk. Op dit moment is hij sinds meerdere jaren voorzitter van de VHYP.

 

nicoleruysschaertlezing

Dr. Nicole Ruysschaert is psychiater-psychotherapeut, hypnosedeskundige in psychotherapie en medische setting, EMDR practitioner en CBT therapeute. Zij is past-president van ESH en VHYP, bestuurslid van VHYP en ISH International society of Hypnosis. Naast een langdurige ervaring in klinische praktijk, geeft ze opleidingen en supervisie in hypnose in binnen- en buitenland. Zij geeft op talrijke internationale congressen opleidingen, lezingen en workshops over hypnose, zowel in diverse Europese landen als ook in de USA, Canada, China, Iran.

dianejoorislezing

Diane Jooris, MS, LCDC-I, J.D., is a mental health professional with a special focus on Clinical Hypnosis. She has a Masters degree in Clinical Psychology, Masters in International Relations, Masters in Law. Diane has been a Mind-Body Intervention Specialist at MD Anderson Cancer Center (Houston, Texas), a registered yoga trainer for patients suffering from chronic pain and addiction. She is a Clinical Hypnosis passionate. She co-founded Oncomfort to make Clinical Hypnosis accessible to the largest number of patients by delivering standardized interventions in Virtual Reality.

Eric Vermetten web

Eric Vermetten, PhD, is professor Medical-Biological and Psychiatric Aspects of Psychotrauma, LUMC/University of Leiden. The Chair was established by Arq Psychotrauma Research and the Dutch Ministry of Defence.
Eric Vermetten studied at the University of Maastricht. He is psychiatrist at the MGGS in Utrecht (Military Mental Health Care). From 1991, he has been linked to several universities as a researcher, including Stanford University (California), Yale University (New Haven, CT), and, Emory University (Atlanta).
In 2003, he defended his PhD thesis on ‘Posttraumatic Stress Disorder: Neurobiological Studies in the Aftermath of Traumatic Stress’ at the University of Utrecht.

lees meer

Eric Vermetten considers PTSD a heterogeneous disorder, with different contributions of neurobiological systems and circuits. He is also convinced that longitudinal cohort studies, more than research with cross-sectional designs, is important to obtain knowledge breakthrough and assumes that in the psychotraumatology computerd-assisted technology, the patient can give more influence on therapeutic and care processes.
He is the author of numerous peer-reviewed articles, book chapters and books on the neurobiology of trauma.

nicole vandeweghe

Nicole Vandeweghe, kinesitherapeute, trainer biofeedback & diverse dynamische onthaastingstechnieken, posturale integrator (traumaverwerking). Zij is directeur van ABZ, Associatie Biofeedback & Zelfregulatie & auteur van diverse boeken over o.m. biofeedback, dynamische onthaasten, vreugdevol werken.

Inschrijving en betaling

U kunt zich op de volgende 2 manieren inschrijven.

1. Afrekenen met uw VHYP account

Heeft u reeds een goedgekeurd webaccount bij de VHYP dan kunt u zich eenvoudig inschrijven op de volgende manier:

U heeft al een VHYP webaccount:
1. Login op uw dashboard
2. Klik links op 'Registreer mij voor een activiteit'
3. Kies de gewenste betaalmethode: Bancontact, overschrijving of iDeal.

2. Direct registreren zonder account

Aanmeldings formulier

Lentesymposium 2018

Betaling Informatie

Bancontact, iDeal, Overschrijving

Contact


+32 (0)486.727.391
contactpagina

© 2017 VHYP. Alle rechten voorbehouden. Web realisatie: Rex Media